Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Tim Klusbedrijf en Groenservice te Zoetermeer
Pagina 1 van 4
Artikel 1. Definities
1. Opdrachtnemer: Tim Klusbedrijf en Groenservice gevestigd
te Zoetermeer, geregistreerd bij Kamer van Koophandel
onder het nummer 73447439.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens
opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden
worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten
en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van
zaken.
Artikel 2. Algemeen
1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige
algemene voorwaarden gezamenlijk met de door
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer
en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of
gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard,
dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
generlei wijze enig recht worden ontleend.
2. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie
die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er
voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet,
uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar
waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
3. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding
worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan
begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht
Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van
de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte
van de opgegeven prijs.
5. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere
heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het
kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en
andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt
tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten
komen voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs
overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot
verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat
geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen,
lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een
wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%,
heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te
annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de
aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer
alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het
oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op
Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet
danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie
maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4. Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft
Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade.
Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is
Opdrachtnemer gerechtigd hem al gemaakte kosten bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 5. Overeenkomst
1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van
ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag
van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging
door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst
voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in
acht.
2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een
inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen
garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede
uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de
Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend overgaan, na overleg met
Opdrachtgever.
4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de
voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor
Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in
gebreke te stellen.
Artikel 7. Wijziging in de opdracht
1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die
door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en
meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de
Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van
meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van
onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever,
Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw
moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten
voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te
brengen bij Opdrachtgever.
2. Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht
alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de
Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en
schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een
wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt
slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als
Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden
aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk
overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt
overschreden.
Algemene voorwaarden Tim Klusbedrijf en Groenservice te Zoetermeer
Pagina 2 van 4
Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle
relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij
nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem
verstrekte opdracht.
2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht
noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever
ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft
voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot
opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk
volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever
tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter
beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders
voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat
zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring
beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens,
bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten
voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten
voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 9. (Op)levering
1. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat deze hem/haar ter beschikking worden gesteld.
Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken
op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te facturen.
3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen)
onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken hem/haar ter
beschikking zijn gesteld.
4. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering
gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken
aan Opdrachtgever dan wel door hem/haar ingeschakelde
derden worden geleverd.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom
van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan
zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen
niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden
gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder
het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
Artikel 11. Opzegging
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde
tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.
2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door
Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane
en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op
compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde
maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt
gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn
toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe
verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement
geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de
Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn
voortijdig te beëindigen.
4. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft
Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer
met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten
werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening
gebracht.
Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn
verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te
ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel
Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat
Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van
Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van
betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van
faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing
is verklaard of onder curatele stelling van
Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking
over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of
gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf
verkoopt dan wel indien er ten laste van
Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet
binnen 3 maanden is opgeheven.
2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet
van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of
ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding
van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze
ontstaan.
4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de
Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of
Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient
op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder
artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is
Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en
indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te
vergoeden.
6. Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid
verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de
uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien
aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer
gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de
uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op
te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand
te doen van zijn andere rechten uit deze Overeenkomst of de
wet.
Algemene voorwaarden Tim Klusbedrijf en Groenservice te Zoetermeer
Pagina 3 van 4
Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een
door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is
hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de
wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is
alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte
van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt
beschouwd als de gehele maand. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is
Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te
maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten
verband houdende met de incasso van de gefactureerde
bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op
15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00
exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente.
5. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening van de betaling
aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
6. Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten
binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn
ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in
behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor
Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot
verrekening van het door hem/haar aan Opdrachtnemer
verschuldigde.
Artikel 14. Reclames en onderzoek
1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een
gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of
had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij
Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen
op dit gebrek.
2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)
verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent
enig recht van reclame te hebben.
3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te
stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer
ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of
vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk
geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding
daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig
gedeelte van de factuur crediteren.
5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte
kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 15. Overmacht
1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen ten gevolge van een aan hem niet toerekenbare
oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het
moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht
wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van
Opdrachtnemer.
2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht
van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen
reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan
naar verhouding afgerekend.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan
van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor
enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag,
althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn
verzekeraar in voorkomend geval.
4. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke
kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van
Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt
ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn
leidinggevenden ondergeschikten.
Artikel 17. Geheimhouding
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk
als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie.
2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling
of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer
zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht,
dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot
ontbinding van de opdracht op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.
3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun
verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan
eventueel door hen in te schakelen derden.
Artikel 18. Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het
kader van de dienstverlening van Tim Klusbedrijf en
Groenservice persoonsgegevens van een wederpartij worden
verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de
Algemene voorwaarden Tim Klusbedrijf en Groenservice te Zoetermeer
Pagina 4 van 4
Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Tim
Klusbedrijf en Groenservice nog op dat er passende
technische en organisatorische maatregelen zullen worden
getroffen om de van een wederpartij verwerkte
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige
andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij
rekening houdend met de huidige stand van de techniek en
de aard van de verwerking.
Artikel 19. Intellectueel eigendom
1. Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde
modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven
eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens
verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder
begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten,
modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever
verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn
te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen
gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer
verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel
geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders
voortvloeit.
Artikel 20. Vrijwaring derden
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak
aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
2. Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als
buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt
aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en
onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval
verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke
blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is
Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Artikel 21. Vervaltermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt
de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.
Artikel 22. Contractovername
1. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de
Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover
Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben
gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te
allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de
verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze
algemene voorwaarden deel uitmaken.
2. Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke
toestemming mocht hebben gegeven voor een
contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en
heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te
beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal
geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
Artikel 23. Toepasselijk recht
1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
uitgesloten.
3. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter,
zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats
van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.
Tim Klusbedrijf en Groenservice
Zoetermeer
KvK nr 73447439
Versie 1.0 d.d. 1 januari 2019